Szybkim i korzystnym, ze względu na niskie oprocentowanie, sposobem na uzyskanie kapitału i założenie własnej firmy jest pożyczka z programu Banku Gospodarstw Krajowego „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

Pożyczkobiorcy mogą dodatkowo skorzystać z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, co ułatwia efektywne wykorzystanie środków udzielonych im pożyczek.

KTO MOŻE DOSTAĆ POŻYCZKĘ Z BGK?

Ta forma wsparcia skierowana jest do:

 • studentów ostatnich lat studiów wyższych
 • absolwentów szkół lub uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego
 • zarejestrowanych bezrobotnych
 • poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych.

Osoba wnioskująca o pożyczkę nie może być zatrudniona na umowę o pracę ani wykonywać żadnej innej pracy zarobkowej na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenie, umowy o dzieło – od momentu złożenia wniosku o pożyczkę do założenia działalności. Z pomocy nie są jednak wykluczone osoby, które prowadziły już kiedyś działalność gospodarczą. Warunkiem jest jej zamknięcie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego.

Jeżeli planowana jest działalność w formie spółki cywilnej – każdy ze wspólników może indywidualnie uzyskać pożyczkę.

WARUNKI POŻYCZKI

 • Maksymalna kwota pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (zgodnie z danymi GUS) – 98 631,80 zł w styczniu 2020r.
 • Oprocentowanie – 0,44 % w skali roku lub 0,18 % w skali roku (w przypadku działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku
 • Zabezpieczenie spłaty:
 • weksel własny pożyczkobiorcy
 • poręczenie osoby fizycznej
 • inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę

Osoby korzystające z pożyczki mogą również liczyć na bezpłatne szkolenia i usługi doradcze z obszaru zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania planowanej działalności gospodarczej czy prowadzenia księgowości.

W przypadku pożyczkobiorców korzystających jednocześnie z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego (również z BGK) część udzielonej pożyczki może zostać umorzona.

POŻYCZKA KROK PO KROKU

1) Złożenie wniosku

Na terenie całego kraju działają cyklicznie wybierani pośrednicy finansowi, którzy przyjmują wnioski zainteresowanych, udzielają również pomocy w ich wypełnianiu. Dany pośrednik prowadzi nabór do momentu wyczerpania środków, które zostały mu przyznane.

Należy zgłosić się do pośrednika właściwego ze względu na miejsce planowanej działalności gospodarczej.

Elementy wniosku:

 • Opis planowanego przedsięwzięcia oraz cel pożyczki – rodzaj działalności, planowane produkty/usługi, docelowa grupa odbiorców i kontrahentów, kanały sprzedaży, analiza rynku i konkurencji,
 • Planowane przychody i koszty wraz z metodologią ich wyliczenia,
 • Specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanej pożyczki,
 • Harmonogram spłat pożyczki,
 • Forma zabezpieczenia kredytu.

2) Ocena wniosku

Decyzja kredytowa jest podejmowana w ciągu 14 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku.

3) Założenie działalności (indywidualna lub spółka cywilna)

4) Podpisanie umowy z pośrednikiem

5) Wypłata środków przez pośrednika

6) Wydatkowanie środków zgodnie z harmonogramem. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności minimalnie przez okres roku. W przeciwnym wypadku zobowiązany jest do zwrotu kwoty uzyskanej korzyści.

7) Rozliczenie pożyczki

Podstawą rozliczenia pożyczki są zrealizowane wydatki. Opłacone faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej należy przedłożyć pośrednikowi finansowemu w terminie określonym w umowie pożyczki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku.

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ W RAMACH POŻYCZKI

Otrzymaną pożyczkę można przeznaczyć na:

 • Środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności
 • Towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności
 • Szkolenia, kursy
 • Koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz za wynajem lokalu)
 • Środek transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie drogowym towarów

INFORMACJE O PROGRAMIE

Więcej informacji o programie „Pierwszy biznes – wsparcie na starcie” na stronie BGK