Pożyczka na założenie działalności gospodarczej

Pożyczka na założenie działalności gospodarczej

Szybkim i korzystnym, ze względu na niskie oprocentowanie, sposobem na uzyskanie kapitału i założenie własnej firmy jest pożyczka z programu Banku Gospodarstw Krajowego „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

Pożyczkobiorcy mogą dodatkowo skorzystać z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, co ułatwia efektywne wykorzystanie środków udzielonych im pożyczek.

KTO MOŻE DOSTAĆ POŻYCZKĘ Z BGK?

Ta forma wsparcia skierowana jest do:

 • studentów ostatnich lat studiów wyższych
 • absolwentów szkół lub uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego
 • zarejestrowanych bezrobotnych
 • poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych.

Osoba wnioskująca o pożyczkę nie może być zatrudniona na umowę o pracę ani wykonywać żadnej innej pracy zarobkowej na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenie, umowy o dzieło – od momentu złożenia wniosku o pożyczkę do założenia działalności. Z pomocy nie są jednak wykluczone osoby, które prowadziły już kiedyś działalność gospodarczą. Warunkiem jest jej zamknięcie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego.

Jeżeli planowana jest działalność w formie spółki cywilnej – każdy ze wspólników może indywidualnie uzyskać pożyczkę.

WARUNKI POŻYCZKI

 • Maksymalna kwota pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (zgodnie z danymi GUS) – 98 631,80 zł w styczniu 2020r.
 • Oprocentowanie – 0,44 % w skali roku lub 0,18 % w skali roku (w przypadku działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku
 • Zabezpieczenie spłaty:
 • weksel własny pożyczkobiorcy
 • poręczenie osoby fizycznej
 • inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę

Osoby korzystające z pożyczki mogą również liczyć na bezpłatne szkolenia i usługi doradcze z obszaru zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania planowanej działalności gospodarczej czy prowadzenia księgowości.

W przypadku pożyczkobiorców korzystających jednocześnie z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego (również z BGK) część udzielonej pożyczki może zostać umorzona.

POŻYCZKA KROK PO KROKU

1) Złożenie wniosku

Na terenie całego kraju działają cyklicznie wybierani pośrednicy finansowi, którzy przyjmują wnioski zainteresowanych, udzielają również pomocy w ich wypełnianiu. Dany pośrednik prowadzi nabór do momentu wyczerpania środków, które zostały mu przyznane.

Należy zgłosić się do pośrednika właściwego ze względu na miejsce planowanej działalności gospodarczej.

Elementy wniosku:

 • Opis planowanego przedsięwzięcia oraz cel pożyczki – rodzaj działalności, planowane produkty/usługi, docelowa grupa odbiorców i kontrahentów, kanały sprzedaży, analiza rynku i konkurencji,
 • Planowane przychody i koszty wraz z metodologią ich wyliczenia,
 • Specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanej pożyczki,
 • Harmonogram spłat pożyczki,
 • Forma zabezpieczenia kredytu.

2) Ocena wniosku

Decyzja kredytowa jest podejmowana w ciągu 14 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku.

3) Założenie działalności (indywidualna lub spółka cywilna)

4) Podpisanie umowy z pośrednikiem

5) Wypłata środków przez pośrednika

6) Wydatkowanie środków zgodnie z harmonogramem. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności minimalnie przez okres roku. W przeciwnym wypadku zobowiązany jest do zwrotu kwoty uzyskanej korzyści.

7) Rozliczenie pożyczki

Podstawą rozliczenia pożyczki są zrealizowane wydatki. Opłacone faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej należy przedłożyć pośrednikowi finansowemu w terminie określonym w umowie pożyczki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku.

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ W RAMACH POŻYCZKI

Otrzymaną pożyczkę można przeznaczyć na:

 • Środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności
 • Towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności
 • Szkolenia, kursy
 • Koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz za wynajem lokalu)
 • Środek transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie drogowym towarów

INFORMACJE O PROGRAMIE

Więcej informacji o programie „Pierwszy biznes – wsparcie na starcie” na stronie BGK

Mały ZUS na nowych zasadach. Co powinni wiedzieć przedsiębiorcy o Małym ZUS-ie Plus?

Mały ZUS na nowych zasadach. Co powinni wiedzieć przedsiębiorcy o Małym ZUS-ie Plus?

Podatki, wysokość opłacanych składek są często dużym obciążeniem i uniemożliwiają osiągnięcie rentowności, czy zaistnienie na rynku. Często borykają się z tym mali przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają swoją działalność zawodową.

Mały ZUS zmniejsza obciążenia najmniejszych firm, dla których pełna składka na ubezpieczenia społeczne jest za wysoka. Dzięki Małemu ZUS-owi przedsiębiorca płacił niższe składki, proporcjonalne do przychodu.

Z Małego ZUS-u mogły korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których roczny przychód nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku poprzednim (za 2019 r. to 67 500). Osoby te mogły płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od stażu firmy.

MAŁY ZUS PLUS

1 lutego wejdzie w życie rozszerzenie tego programu. Mały ZUS Plus obejmie osoby, które już korzystają z Małego ZUS-u, ale dodatkowo poszerzy grono osób uprawnionych do obniżenia składek.

Próg przychodu dający prawo do skorzystania z ulgi zostanie podniesiony do 120 tys. zł. Przedsiębiorcy, którzy nie przekroczą tego progu, będą mogli obliczać składki na ubezpieczenia społeczne według preferencyjnej stawki, czyli proporcjonalnie do wysokości dochodu.

Należy też pamiętać o innych zmianach. Aby skorzystać z Małego ZUS-u Plus należy prowadzić działalność co najmniej przez 60 dni w roku ubiegłym, nie można świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy ani rozliczać się na podstawie karty podatkowej. Z nowych przepisów wykluczone są osoby korzystające ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT, a także artyści, czy twórcy.

Szacuje się, że Mały ZUS Plus obejmie nawet 320 tys. przedsiębiorców. Z Małego ZUS-u korzystało ok. 180 tys. przedsiębiorców.

Koszt nowych przepisów dla finansów publicznych to ok. 1,3-1,5 mld zł w kolejnych latach. Tyle pieniędzy ma zostać w kieszeni przedsiębiorców.

MAŁY ZUS PLUS. FORMALNOŚCI

Chęć korzystania z Małego ZUS-u Plus będzie można zgłosić od 1 do 29 lutego 2020. Przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS-u w 2019 r. i chcą nadal płacić niższe składki muszą złożyć formularz ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z ustaloną na 2020 r najniższą podstawą wymiaru składek. Dokumenty należy złożyć z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2020 r.

W następnych latach przedsiębiorcy będą musieli do końca stycznia zawiadomić o chęć korzystania z ulg.

Osoby, które zaczną spełniać kryteria w trakcie roku będą miały 7-dniowy termin na zgłoszenie się do Małego ZUS-u Plus.

OKRES KORZYSTANIA Z MAŁEGO ZUS-U

Niższe składki można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Warto pamiętać, że program nie obniża wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ulga obejmuje tylko ubezpieczenia społeczne.

COMARCH ERP XT POMOŻE UZYSKAĆ INFORMACJĘ O PRZYCHODZIE I DOCHODZIE

Jeśli prowadzisz małą działalność gospodarczą, sprawdź program Comarch ERP XT, który wesprze Cię w wielu obszarach, ułatwi pracę oraz przyspieszy obsługę Twojej firmy. 

 

OCR – jak przydaje się w biznesie?

OCR – jak przydaje się w biznesie?

Redakcja Comarch ERP XT

Cyfrowe przetwarzanie danych osiągnęło nowy poziom wraz z rozwojem narzędzia OCR. Czym ono jest i jak pozwala usprawnić prowadzenie biznesu?

O optycznym rozpoznaniu znaków

Czytając te słowa, jesteś w stanie przetworzyć je i zrozumieć za pomocą oczu i mózgu. Rozpoznawanie liter, cyfr, znaków, ich ciągów tworzących słowa, wreszcie całych zdań, to zasadniczo  OCR, czyli optyczne rozpoznanie znaków (ang. optical character recognition). Wraz z rozwojem technologicznym udało się przenieść tę oczywistą dla istoty ludzkiej umiejętność do środowiska wirtualnego.

Skanowane dokumenty mogą zawierać tekst, ale też obrazy, a komputer nie jest w stanie ich rozróżnić; są odbierane jedynie jako zbiory pikseli. Optycznie rozpoznanie znaków  to narzędzie, które służy do rozpoznawania w pliku graficznym (np. jpg) pojedynczych znaków i całego tekstu. Jest to elektroniczna metoda konwertowania skanowanych, faksowanych, drukowanych (zarówno papierowych, jak i cyfrowych) plików w tekst, który można edytować, przeszukiwać i zapisać w dowolnym formacie. Im lepsza jakość zdjęcia lub skanu i im wyższa rozdzielczość, tym skuteczniej zadziała OCR, czyli inteligentne narzędzie, które potrafi nie tylko „odczytać”, ale i „przepisać” tekst ze zdjęcia lub skanu do pożądanego przez nas formatu.

Co konkretnie potrafi Comarch OCR?

Narzędzie wykorzystuje zaawansowane algorytmy  do analizy pliku graficznego i rozpoznania na nim tekstu. Następnie, po przekształceniu obrazu na tekst, odczytuje dane merytoryczne i kwalifikuje je do odpowiednich kategorii, takich jak numer faktury, NIP, data, kwoty netto i brutto itp. W ten sposób sczytana faktura automatycznie trafia do systemu ERP, gdzie zostanie zweryfikowana, i zaksięgowana. Ostatnim krokiem jest przeniesienie faktury do archiwum. Obecnie narzędzie rozpoznaje faktury w języku polskim, jednostronicowe oraz wielostronicowe. W jednym pliku może znajdować się wiele faktur. Rozpoznawane są faktury zwykłe oraz korygujące.

Comarch OCR potrafi odczytać z faktury następujące dane:

 • numer NIP
 • numer dokumentu
 • data wystawienia i sprzedaży
 • forma i termin płatności
 • stawki VAT
 • numer rachunku bankowego
 • kwoty netto, brutto i VAT

Przetworzona przez Comarch OCR faktura trafia do rejestru VAT. Dzięki możliwości nadawania dokumentom atrybutów (np. „niezweryfikowany” lub „zweryfikowany”), można z łatwością odnaleźć faktury sczytane przez narzędzie Comarch.

Zastosowanie – po co nam OCR?

Wieloletnie prace nad stworzeniem skutecznego i precyzyjnego narzędzia OCR doprowadziły  do tego, że współczesne systemy bardzo dobrze radzą sobie z rozpoznawaniem i przetwarzaniem znaków drukowanych. Technologia OCR jest obecnie szeroko wykorzystywana – również w biznesie, zwłaszcza w celu usprawnienia prac biurokracyjnych i administracyjnych. Jest nieocenionym narzędziem szczególnie dla pracowników działów księgowości i biur rachunkowych. Dla przedsiębiorców, którzy stawiają sobie za cel digitalizację firmy, narzędzie OCR okaże się kamieniem milowym w tym procesie.

W dzisiejszych czasach nie musisz wychodzić z domu, by prowadzić firmę – pod warunkiem, że zadbasz o odpowiednie zaplecze technologiczne. Dostęp do kompletnej bazy danych na bieżąco za pomocą smartfona, edytowalne dokumenty przechowywane w formie elektronicznej, sprawne panowanie nad „papierologią” w firmie, możliwość automatycznego sczytywania faktur i wprowadzania ich do systemu. Wszystko to usprawnia prowadzenie działalności i jest osiągalne dla każdego – bez względu na to, czy jesteś liderem na rynku, czy  małym bądź mikro przedsiębiorcą. Comarch OCR to program, dzięki któremu w kilka chwil wprowadzisz papierową fakturę do rejestrów VAT. Narzędzie odczyta i skataloguje dane ze sfotografowanej lub zeskanowanej faktury – bez potrzeby mozolnego przepisywania faktury ręcznie i samodzielnego wprowadzania jej do oprogramowania księgowego.

Korzyści

Rozwiązanie OCR ma szereg zalet, które warto wykorzystać w celach biznesowych. Najważniejsza to z pewnością oszczędność czasu i energii – każdy zapewne zgodzi się, że ręczne przepisywanie faktur to czynność, którą chętnie wykreślimy z naszego harmonogramu zadań. Warto również odciążyć dział księgowości i pozwolić, aby fakturami zajął się stworzony do tego odpowiedni system. Gwarantuje to nie tylko lepszą gospodarkę czasem, lecz także bezbłędność.

Przy ręcznym przepisywaniu, nawet pomimo skupienia, może dojść do popełnienia pomyłki – automatyczny system, w odróżnieniu od najsumienniejszego pracownika, całkowicie wykluczy to ryzyko. Nie poświęcając czasu na wykonywanie możliwych do zastąpienia przez maszynę żmudnych zadań, zwiększamy produktywność i wydajność własną bądź pracowników naszej firmy.  Odpowiednie środowisko pracy to takie, w którym mamy możliwość wykorzystania naszych predyspozycji – warto w miarę możliwości usprawniać pracę zespołu, umożliwiając każdemu rozwój i pracę nad ambitnymi zadaniami. Wreszcie wykorzystywanie nowych technologii pozwala mieć rękę na pulsie – czyli nie zostawać w tyle.

Ponadto warto wziąć pod uwagę fakt, że digitalizacja idzie w parze z polityką jak najmniejszego zużycia papieru – prowadzenie cyfrowego archiwum danych redukuje wykorzystanie papieru oraz wszelkich plastikowych czy foliowych akcesoriów koniecznych do przechowywania dokumentów. Taka postawa przedsiębiorcy wpływa przede wszystkim na środowisko, ale też kreuje pożądany wizerunek firmy – i może zostać doceniona przez klientów.

Redakcja Comarch ERP XT

Redakcja Comarch ERP XT

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikro przedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.